شرکت های وابسته

جهت اجرای درخواستهای مشتری، شرکت پترو پالا گاز با شرکتهای صاحب نام و باتجربه داخلی و خارجی همکاری می کند اسامی بعضی از این شرکت ها عبارتند از
1- NGL Tech , Malaysia
2- Engineering, Procurement, Construction International (EPCI) Co. , UAE
3- Impex Co. , Germany
4- EPC Italy s.r.l. , Italy